skip to Main Content
The Real Car Wash Factory              Hlavní stránka | Kontakt
 1. Zaškrtnutím uděluji tímto souhlas společnosti CHRIST CAR WASH s.r.o., se sídlem Koterovská 534/175, 326 00 Plzeň, IČ: 25201581, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7988 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala, tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • název pracovní pozice,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • životopis.
 1. Jméno, příjmení, název pracovní pozice, telefonní číslo, e-mail a životopis je nutné zpracovat za těmito účely:
  1. komplexní zpracování OÚ v rámci dílčího výběrového řízení,
  2. komplexní zpracování OÚ za účelem nabízení pracovního uplatnění po skončení výběrového řízení, není-li uchazeč při dílčím výběrovém řízení vybrán,
  3. plnění požadavků interní recruitment policy.

  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu výběrového řízení, nejpozději do konce 10. kalendářního roku následujícího po skončení výběrového řízení.

  Příjemci OÚ mohou být orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí.

 1. Právní tituly zpracování OÚ:
  1. souhlas subjektu údajů,
  2. oprávněný zájem správce,
  3. oprávněný zájem subjektů OÚ.
 2. Oprávněné zájmy:
  1. zájem správce na komplexní dokumentaci spojené s konkrétním výběrovým řízením,
  2. zájem správce na vytvoření databáze potenciálních vhodných kandidátů na pracovní pozice v provozu správce,
  3. zájem uchazeče na získání nabídek pro potenciální budoucí pracovní uplatnění.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu gdpr@christ-ag.com nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Koterovská 534/175, 326 00 Plzeň.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem manuálně v elektronické podobě prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a všech svých práv dle zákona o ochraně osobních údajů a práv podle GDPR.
 1. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 1. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 2. Kontaktní osoba – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Mgr. Lukáš Polák

  Tel.: 777 072 853

  E-mail: gdpr@christ-ag.com

Back To Top